Pracownik Socjalny

Ogólne warunki ubezpieczeń NNW w MOS „Jędruś”

Poniżej znajdziecie Państwo ogólne warunki ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w MOS „Jędruś”. Administratorem danych osobowych osób ubezpieczonych jest InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22.

W bieżącym roku szkolnym składka wynosi 45zł .  Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani ubezpieczeniem dzieci proszeni są o wpłacanie składki do pracownika socjalnego do dnia 09.10.2020r.

Szczegółowe informacje i regulamin ubezpieczenia znajdują się poniżej.

Stypendia  szkolne do 15.09.2020 ( tylko dla osób które nie przekraczają 528 zł netto na osobę (nie wliczając 500 plus) wnioski dzieci z Józefowa do pracownika socjalnego, poza do macierzystego urzędu wydziału/ referatu oświaty lub OPS.

Możliwość – uzyskania refundacji dojazdów do szkoły w Urzędzie ( referat/wydział/oświata) w danym miejscu zamieszkania.
 (W razie otrzymania decyzji prośba zgłoszenia do pracownika socjalnego)

Dofinansowanie obiadów przez Ośrodek Pomocy Społecznej
Pomoc państwa w zakresie dożywiania przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 
792,00 zł (150% kryterium dochodowego) oraz występuje jeden z  powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).”