Laboratoria Przyszłości – największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce! Miło nam poinformować, że Powiat Otwocki w bieżącym roku realizuje w placówkach oświatowych projekt – Laboratoria Przyszłości – największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce!

Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie pojawi się w Szkołach Podstawowych Specjalnych prowadzonych przez Powiat Otwocki

Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę: 120 000 zł.

1. Obowiązek identyfikacji wizualnej.

Szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe na zakup sprzętu technicznego w ramach programu, oraz ich organy prowadzące, zobowiązują się do spełnienia wytycznych w zakresie identyfikacji wizualnej, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 Uchwały Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

Wytyczne zostały określone poniżej w pkt. 3.

2. Cel stosowania się do identyfikacji wizualnej programu.

Identyfikacja wizualna programu to usystematyzowany opis działań komunikacyjnych i oznaczeń graficznych, którego celem jest ujednolicenie komunikacji przez szkoły oraz wyróżnienie i zwiększenie rozpoznawalności programu.

3. Identyfikacja programu Laboratoria Przyszłości.

Szkoła, która zakupiła sprzęt ze środków otrzymanych w ramach Laboratoriów Przyszłości zobowiązuje się do:

3.1. Oznaczenia sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości (tam, gdzie to możliwe).

3.2. Potwierdzenia udziału szkoły w programie Laboratoria Przyszłościza pomocą tablicy informacyjnej, zamontowanej w widocznym miejscu na terenie budynku szkoły.

3.3. Potwierdzenia udziału szkoły w programie Laboratoria Przyszłości poprzez zamieszczenie na terenie szkoły plakatów informacyjnych związanych z programem.

Działania z pkt 3.1 – 3.3 powinny zostać wykonane przez szkołę w terminie do 1 września 2022 roku. Materiały zapewniają organizatorzy programu.

Zobowiązania z pkt 3.1 – 3.2 powinny być realizowane przez szkołę przez cały czas trwania programu, czyli przez okres 5 lat.

3.4. Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o:

  • udziale w programie i otrzymaniu wsparcia finansowego. Treść komunikatu zostanie udostępniona na stronie internetowej Laboratoriów Przyszłości wraz z identyfikacją wizualną (plikami graficznymi, w tym logotypem) i powinna zostać wykorzystana (opublikowana) przez szkołę w terminie do 1 września 2022 roku
  • zakupieniu sprzętu w ramach programu. Informacja musi zostać zamieszczona zarówno po wykorzystaniu 60% przyznanych środków, jak też pozostałych 40%. To oznacza, że na stronie powinny pojawić się dwa odrębne komunikaty. Każda z informacji o zakupieniu sprzętu musi zawierać:
  • krótki opis programu
  • informacje o tym jaki sprzęt został zakupiony
  • do czego/ na jakich zajęciach będzie użytkowany.

W sytuacji wykorzystania wszystkich środków naraz dopuszcza się opublikowanie jednego komunikatu.

3.5. Publikacji materiałów dokumentujących użytkowanie przez uczniów powierzonego sprzętu

Udokumentowanie wykorzystywania powierzonego sprzętu za pomocą publikacji w kanałach komunikacji internetowej, takich jak:

  • strona internetowa szkoły
  • oficjalne profile szkoły w mediach społecznościowych (jeżeli szkoła je prowadzi): Facebook i/lub, Instagram i/lub, Youtube i/lub, Twitter

Z następującą częstotliwością publikacji, w okresie od września do czerwca, w dowolnych spośród w/w kanałów komunikacji internetowej:

  • W pierwszym roku użytkowania wyposażenia: 1 raz w miesiącu
  • W drugim roku: 2 razy na semestr
  • W trzecim i kolejnych latach: 1 raz na semestr

Przykładowo: spełnieniem powyższego wymogu w pierwszym semestrze drugiego roku użytkowania może być jedna publikacja na stronie internetowej oraz jedna publikacja na profilu szkoły na Facebooku. W drugim semestrze – jedna publikacja w serwisie Youtube oraz jedna publikacja na stronie internetowej szkoły, etc.

Każda publikacja powinna zawierać:

Materiał zdjęciowy i/lub audiowizualny (zdjęcia lub film), pokazujących uczniów wykorzystujących w trakcie zajęć sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Tekst towarzyszący publikacji (w tym – opis filmu i/lub zdjęcia), który powinien:

jednoznacznie wskazywać, że prezentowane wyposażenie zostało zakupione dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości

zawierać hashtagi #LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci,

(w przypadku działań informacyjnych w serwisach Facebook oraz Instagram) zawierać oznaczenie oficjalnego kanału @LaboratoriaPrzyszlosci

Podsumowanie działalności szkoły w opisanym powyżej zakresie będzie przekazywane organizatorom programu za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Laboratoriów Przyszłości. Podsumowanie powinno zawierać linki do publikacji opisanych powyżej i być przesyłane przez szkołę z częstotliwością raz na rok szkolny, począwszy od roku szkolnego rozpoczynającego się 1 września 2022r.

3.6. Wyznaczenia nauczyciela i dwóch uczniów, którzy, w razie wyrażenia takiej prośby przez organizatorów programu, wzięliby udział w jednorazowym kilkudziesięciosekundowym nagraniu wideo na potrzeby promocji programu, w którym opowiedzieliby o korzyściach wynikających z udziału w programie Laboratoria Przyszłości oraz użyteczności zakupionego sprzętu. Koszty realizacji po stronie organizatorów programu.

3.7. Wyrażenia zgody przez szkoły i organy prowadzące na posługiwanie się stworzonymi przez nich materiałami przez organizatorów programu, w szczególności na publikację materiałów zawierających wizerunek dyrektora szkoły, uczniów oraz nauczycieli w oficjalnych kanałach komunikacji internetowej Laboratoriów Przyszłości.