Procedura przyjęcia dziecka

PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA
DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII „JĘDRUŚ”

  1. Przebadanie dziecka

Pierwszym krokiem jest przebadanie dziecka pod kątem potrzeby kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. W tym celu należy udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby tam uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

  1. Kontakt z placówką

Kontakt telefoniczny lub osobisty z dyrekcją placówki lub pedagogiem w celu zweryfikowania informacji dotyczącej wolnych miejsc w ośrodku.

  1. Rozmowa kwalifikacyjna

Po uzyskaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy uzgodnić z dyrekcją lub pedagogiem ośrodka termin rozmowy kwalifikacyjnej. Celem rozmowy jest wstępna diagnoza sytuacji dziecka i rozeznanie czy MOS będzie odpowiednią formą pomocy. Na rozmowę rodzic zgłasza się z dzieckiem oraz następującą dokumentacją: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opiniami i wynikami badań psychologicznych lekarskich, o ile zostały wydane, opiniami wychowawcy lub pedagoga szkolnego ze szkoły, do której uczęszczało dziecko, o ile zostały wydane.

  1. Przyjęcie do placówki

Warunkiem przyjęcia do MOS jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Pierwszeństwo przyjęcia ma młodzież z terenu powiatu otwockiego. W tym celu rodzic/opiekun prawny musi złożyć wniosek z prośbą o przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” do Wydziału Edukacji bądź Starostwa odpowiadającemu miejscu zamieszkania kandydata/ki na ucznia/uczennicę. Kolejno wniosek ten przekierowywany jest do Oświaty Powiatowej w Otwocku, która jeśli Ośrodek dysponuje wolnymi miejscami wystawia skierowanie.

Dokumentacja wymagana przy przyjęciu

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – oryginał lub kopia potwierdzona przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczną,

– skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem numeru PESEL,

– świadectwo z ostatniej klasy,

– wypełniony wniosek o przyjęcie do Ośrodka

– 1 zdjęcie legitymacyjne,

– zaświadczenie o ubezpieczeniu dziecka,

– orzeczenie o niepełnosprawności (WAŻNE: dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o  niepełnosprawności ze względu na zdiagnozowaną chorobę psychiczną lub fizyczną potrzebująca specjalnie dostosowanych warunków funkcjonowania nie jest przyjmowana do placówki)

– opinie i wyniki badań psychologicznych i lekarskich, o ile zostały wydane,

– Dokumentacja zdrowotna (karta zdrowia ucznia, wypisy szpitalne..),

– opinie wychowawcy lub pedagoga szkolnego ze szkoły, do której uczęszczało dziecko, o ile zostały wydane.