Procedura przyjęcia dziecka

PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA
DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII „JĘDRUŚ”

1. Pierwszeństwo w przyjmowaniu dzieci do MOS „Jędruś” mają dzieci z powiatu otwockiego. W drugiej kolejności dzieci z Warszawy i okolic.
2. Wpisanie dziecka na listę oczekujących (bez gwarancji przyjęcia !!!)
3. Rodzice, lub opiekunowie muszą jak najszybciej złożyć komplet dokumentów w Wydziale Edukacji właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka ( dzieci z terenu powiatu otwockiego w Oświacie Powiatowej w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10 )
4. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek rodzica (opiekuna prawnego) o przyjęcie dziecka do MOS „Jędruś”.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną właściwą miejscu zamieszkania dziecka.
 • Opinia o dziecku ze szkoły, do której aktualnie uczęszcza (napisana przez pedagoga, psychologa lub wychowawcę klasy)
 • Odpis aktu urodzenia
 • Poświadczenie zameldowania
 • PESEL dziecka
 • Dokumenty, które można złożyć po zakończeniu roku szkolnego:
 • Odpis arkusza ocen
 • Zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym (RMUA, ZCZA)
 • Dokumentacja zdrowotna (karta zdrowia ucznia, wypisy szpitalne..)
 • Zaświadczenie o dochodach

5. Zgodnie ze Statutem MOS „Jędruś”, do Ośrodka nie są przyjmowane dzieci przewlekle chore, psychicznie chore i z uzależnieniami.