O Jędrusiu

Jeśli Twoje dziecko jest uczniem szkoły podstawowej i ma problemy w nauce lub adaptacją i funkcjonowaniem w klasie, możemy Mu pomóc!
Nasza placówka znajduje się we wspaniałym miejscu. Położona jest na obrzeżu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w środku lasu. Świeże powietrze, natura – las, nieopodal woda, zwierzęta – pozytywnie wpływają na społeczność „Jędruś” i dają dodatkowe możliwości do rekreacji, zabaw, uprawiania sportu. Z opieki „Jędrusia” korzystają dzieci w wieku od 6 do 14 lat, pochodzących z terenu powiatu otwockiego i Warszawy. U nas mieszkają od poniedziałku do piątku i uczą się w klasach od I do VIII. Mamy wysoko wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę (wszyscy legitymują się wyższym wykształceniem, z ukończonymi co najmniej dwoma, różnego rodzaju specjalistycznymi studiami podyplomowymi). Większość to nauczyciele dyplomowani, bardzo zaangażowani i elastyczni w sprawach dotyczących rozwiązywania problemów swoich podopiecznych. Nasi podopieczni to dzieci, które mają problemy z nauką z powodu różnorodnych zaburzeń rozwojowych (m.in. dysleksji, dyskalkulii, ADHD) i zwykle z tego powodu nie radzą sobie z nauką w szkole środowiskowej. Ponieważ placówka na charakter kompensacyjno-wyrównawczy, dzieci przyjmowane są do nas na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, za zgodą rodziców. Przeważnie mają opóźnienia szkolne lub trudne do nadrobienia braki w wiedzy szkolnej, ale mieszczą się w granicach normy intelektualnej. U niektórych z nich problemy te sprzężone są z zaburzeniami zachowania lub nadpobudliwością psychoruchową. Mamy znaczące osiągnięcia w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, łagodnymi odmianami autyzmu, ADHD, fobią szkolną itp. Choć uważamy, że najskuteczniejsi jesteśmy mając dziecko pod opieką przez 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku, to tytułem wyróżnienia, na wniosek rodziców istnieje możliwość dowożenia dzieci do naszej szkoły i pobytu w godz. od 8 do 18. Wszystkie nasze działania, zarówno dydaktyczne, jak i terapeutyczne, służą temu, aby nasi wychowankowie mogli się wszechstronnie rozwijać, a po ukończeniu szkoły powrócić do środowiska i dobrze w nim funkcjonować. W związku z tym, na co dzień, uczestniczą w różnorodnych zajęciach terapeutycznych (socjoterapeutycznych, logopedycznych, terapii pedagogicznej) i zajęciach wyrównawczych. Biorą udział w zajęciach kółek zainteresowań: modelarskim, plastycznym, teatralnym, muzycznym, informatycznym, astronomicznym, sportowym, ceramicznym, tanecznym. Uczęszczają na siłownię i basen, a także działają w drużynie harcerskiej. Co roku w „Jędrusiu” odbywa się ok. 30 imprez o charakterze patriotycznym, historycznym i rozrywkowym.

Dyrektor

Marzena Marusińska