RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Jędruś” w Józefowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mailowym:mos@jedrus.net

 2. Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Annę Kowalczyk z którym można skontaktować się poprzez email: anna.kowalczyk.iod@jedrus.net w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4 dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ;

5 wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły (na www )  na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ;

6) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem a uprawnionej do odbioru dziecka z internatu na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

7.) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Oświata Powiatowa w Otwocku, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. PPP, Sąd, MOPS.

8.) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

9.) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10.) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

11) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

13) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. 

14) Zgodnie z obowiązującym prawem MOS „Jędruś” NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na szkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

 

Informacja o monitoringu

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

 

1. Administratorem Danych Osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring znajdujący się na terenie Ośrodka jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”, z siedzibą przy ul. Głównej 10, 05 – 420 Józefów.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Kowalczyk e-mail: anna.kowalczyk.iod@jedus.net.

3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka i mienia. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 30 dni.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia wiąże się z brakiem uprawnienia do przebywania na terenie Ośrodka.

10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: boisko szkolne, parking szkolny, korytarze budynku, łazienki.

 1. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).

 2. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 3. Dane osobowe nie będą  przekazywane do państw trzecich.

 4. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.

 5. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Procedura zarządzania systemem monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie

  Na podstawie:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  2. art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996);

  3. art. 154 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);

  wprowadza się niniejszą procedurę zarządzania systemem wideo nadzoru w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie.

  § 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”, z siedzibą przy ul. Głównej 10, 05 – 420 Józefów, posiada system monitoringu wizyjnego, którego jest operatorem.

  § 2. Celem zainstalowania monitoringu wizyjnego jest:

  1. zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie Ośrodka;

  2. zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów;

  3. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;

  4. ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże, itp.) w Ośrodku i jego otoczeniu;

  5. ograniczenie dostępu na teren Ośrodka osobom nieuprawnionym i niepożądanym;

  6. zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

  § 3. System monitoringu wizyjnego stanowi środek wspierający wobec realizowanego w Ośrodku planu dyżurów nauczycielskich i nie zwalnia ww. osób od wypełniania swoich obowiązków w tym zakresie.

  § 4. System monitoringu wizyjnego jest zainstalowany na obszarze wewnętrznym i zewnętrznym Ośrodka:

  1. rejestracja obrazu wewnątrz budynku Ośrodka obejmuje: korytarze, pomieszczenie kuchenne i stołówkę

  2. rejestracja obrazu na zewnątrz budynku Ośrodka obejmuje: dziedziniec szkolny oraz otoczenie budynku.

  § 5. W skład zestawu do monitoringu wizyjnego wchodzą:

  1) rejestrator,

  2) 4 kamery zewnętrzne,

  3) 4 kamery wewnętrzne,

  4) monitor,

  5) materiały instalacyjne.

  § 6. Monitor i rejestrator znajdują się w gabinecie dyrektora. Dostęp do nagrań rejestratora jest zabezpieczony hasłem administratora. Pomieszczenie jest zamknięte na klucz i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

  § 7. Obrazy z monitoringu zapisywane są na trwałym nośniku informacji i przechowywane przez 7 dni. W sytuacji zaistniałego incydentu zarejestrowany obraz może być zapisany na innym nośniku, a okres przechowywania może zostać wydłużony, nie dłużej jednak niż do czasu wyjaśnienia sprawy lub zakończenia odpowiednich postępowań.

  § 8. Pliki z zapisem obrazu są zabezpieczone i przechowywane w pamięci rejestratora zapisu.

  § 9. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom prawnym uczniów za zgodą dyrektora Ośrodka i w terminie przez niego ustalonym wyłącznie w sytuacjach bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu ucznia.

  § 10. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring.

  § 11. Osobą upoważnioną do przeglądania monitoringu jest dyrektor Ośrodka, a w razie zarejestrowania wypadku – inspektor BHP lub społeczny inspektor pracy.

  § 12. Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę, w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

  § 13. Osoby nieupoważnione mogą przeglądać zapisy z monitoringu po wcześniejszej zgodzie dyrektora Ośrodka. Zobowiązane są one zarejestrować ten fakt w Rejestrze wglądu do zapisów z monitoringu. Rejestr znajduje się w gabinecie dyrektora Ośrodka.

  § 14. Wpływ i zasadność systemu monitoringu wizyjnego na bezpieczeństwo w szkole podlega badaniu przez komisję BHP, przeprowadzanemu raz w roku. Komisja BHP stwierdza, czy rozwiązanie takie przynosi zamierzone skutki.

  § 15. Na pisemny wniosek, przedstawiciel organu wnoszącego o dostęp do nagrania z monitoringu, potwierdza odbiór materiału protokołem przekazania. W protokole tym zaznacza się znaki szczególne materiału: nr kamery, określenie miejsca zdarzenia, datę nagrania (godzina, dzień, miesiąc, rok).

  § 16. Protokół przekazania przechowywany jest w gabinecie dyrektora Ośrodka.

  § 17. Materiał archiwalny z rejestratora może być przegrywany wyłącznie przez osobę upoważnioną do tego przez dyrektora Ośrodka.

  § 18. Uprawnienia do ustalenia lub zmiany hasła dostępu posiada dyrektor Ośrodka. Zmianę hasła dostępu rejestruje się w Rejestrze haseł i loginów do komputerów i programów komputerowych.

  § 19. Przebywanie uczniów samych w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitor i rejestrator jest zabronione. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

  § 20. Podczas użytkowania urządzenia rejestrującego prowadzony jest dziennik (ewidencja osób upoważnionych do dostępu do systemu monitoringu wizyjnego). Dziennik przechowywany jest w sekretariacie Ośrodka.

  § 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor Ośrodka, po konsultacji z Inspektorem Ochrony Danych. W zależności od zaistniałej sytuacji, procedura może ulec zmianie.