RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wychowanków i ich rodziców/opiekunów prawnych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”, z siedzibą przy ul. Głównej 10, 05-410 Józefów, tel. 22 789 41 48, 22 789 41 14, adres e-mail: mos@jedrus.net.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@perfectinfo.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe wychowanków oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane w następujących celach:

 • prowadzenia – zgodnie z ustawowymi obowiązkami placówek oświatowych – działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz działań związanych z udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenia zajęć dodatkowych, realizacji zadań z zakresu BHP, prowadzenia świetlicy szkolnej oraz umożliwiania wypożyczania książek z biblioteki szkolnej, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • dokumentowania procesu nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej realizowanej przez szkołę, poprzez prowadzenie w związku z tym niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa (m.in. prowadzenie ewidencji uczniów, dziennika lekcyjnego), na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego ze wskazanych powyżej ustaw;
 • umożliwienia wychowankom uczestnictwa w organizowanych przez Administratora wycieczkach, konkursach i zawodach, na podstawie wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • promowania i wyróżniania osiągnięć wychowanków poprzez: umieszczanie ich danych osobowych na tablicach na terenie szkoły pod wykonanymi pracami; ogłaszanie wygranej w konkursie, w którym wychowanek brał udział lub odczytywanie danych wychowanków za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych, co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • utrwalania wizerunku wychowanków podczas organizowanych przez Administratora wycieczek, konkursów i innych uroczystości oraz publikowania go na stronie internetowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”, w budynku szkoły oraz w mediach, na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców/opiekunów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czas przetwarzania

Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa, w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”, na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Szczegółowe informacje na temat okresów przechowywania danych można uzyskać u Administratora.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Oświata Powiatowa w Otwocku, ubezpieczyciele i inne na podstawie złożonego wniosku, np. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Sądy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Odbiorcami będą też podmioty świadczące dla Administratora określone usługi na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach opisanych w RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz sprostowania;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz prawo do usunięcia danych, o ile nie występują okoliczności ograniczające realizację tych praw;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o konieczności podania danych

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi przyjęcie kandydata do Ośrodka. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna dla pracowników administracyjnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy następujące informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”, z siedzibą przy ul. Głównej 10, 05-410 Józefów, tel. 22 789 41 48, 22 789 41 14, adres e-mail: mos@jedrus.net.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celach: -zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), -wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), -wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy i organy państwowe.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: -dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; -przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany; -wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji stosunku pracy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów.
 8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna do celów rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”, z siedzibą przy ul. Głównej 10, 05-410 Józefów, tel. 22 789 41 48, 22 789 41 14, adres e-mail: mos@jedrus.net.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail iod@perfectinfo.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 5. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia/stażu.
 10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”, z siedzibą przy ul. Głównej 10, 05-410 Józefów, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących poprzez e-mail

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”, z siedzibą przy ul. Głównej 10, 05-410 Józefów, tel. 22 789 41 48, 22 789 41 14, adres e-mail: mos@jedrus.net.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.
 3. Podane w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w celach: odpowiedzi na otrzymaną korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji; dalszej obsługi prowadzonej korespondencji oraz załatwienia sprawy, z którą Pani/Pan się do nas zwraca oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest obsługa prowadzonej korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
 8. Ze względu na to, iż przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania może być brak możliwości obsługi korespondencji.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna do umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy o współpracy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także w związku z naszą współpracą, przedstawiamy następujące informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”, z siedzibą przy ul. Głównej 10, 05-410 Józefów, tel. 22 789 41 48, 22 789 41 14, adres e-mail: mos@jedrus.net.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem niniejszej umowy, będą przetwarzane przez Zleceniodawcę wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie realizacji obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową, lecz nie stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonania (obrona i dochodzenie roszczeń), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Nauczycieli

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także w związku z naszą współpracą, przedstawiamy następujące informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”, z siedzibą przy ul. Głównej 10, 05-410 Józefów, tel. 22 789 41 48, 22 789 41 14, adres e-mail: mos@jedrus.net.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celach: – zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), -wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), -wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji takich jak: Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organ prowadzący.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: -dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; -przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany; -wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji stosunku pracy.
 8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy następujące informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”, z siedzibą przy ul. Głównej 10, 05-410 Józefów, tel. 22 789 41 48, 22 789 41 14, adres e-mail: mos@jedrus.net.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.

3. Dane osobowe osób upoważnionych do odbierania dzieci będą przetwarzane w celu identyfikacji osób upoważnionych przez rodziców do odbioru dziecka oraz kontaktu w sprawach związanych z odbiorem dziecka na podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest właściwe sprawowanie opieki nad dzieckiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Dane osobowe osób upoważnionych zostały przekazane Administratorowi przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku ich niepodania szkoła nie będzie mogła sprawdzić tożsamości osoby upoważnionej i tym samym nie wyda takiej osobie dziecka.

6. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku szkolnego.

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” stosowany jest System Monitoringu Wizyjnego obejmujący: korytarze, pomieszczenie kuchenne, stołówkę, dziedziniec szkolny oraz otoczenie budynku.
 2. W wyniku zastosowania monitoringu przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku osób oraz obraz podejmowanych przez nich czynności.
 3. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”, z siedzibą przy ul. Głównej 10, 05-410 Józefów, tel. 22 789 41 48, 22 789 41 14, adres e-mail: mos@jedrus.net.  
 4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.
 5. Dane osobowe pozyskane w wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Administratora, co stanowi obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora i udostępniane podmiotom trzecim tylko w przypadkach określonych przepisami prawa.
 7. Obrazy z monitoringu są zapisywane na trwałym nośniku informacji i przechowywane przez 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania mogą być przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
 8. Osoby, których dane osobowe zostały zarejestrowane przez System Monitoringu Wizyjnego posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane pod warunkiem, gdy nie narusza to praw osób trzecich, wymagań RODO oraz innych wymagań prawnych.
 9. Osobie zarejestrowanej przez System Monitoringu Wizyjnego przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pozyskiwanie danych osobowych przez System Monitoringu Wizyjnego nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, przebywanie na terenie objętym monitoringiem jest dobrowolne.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula Informacyjna dla Użytkowników fanpage’a Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”, z siedzibą przy ul. Głównej 10, 05-410 Józefów, tel. 22 789 41 48, 22 789 41 14, adres e-mail: mos@jedrus.net jest Administratorem Państwa danych osobowych, udostępnionych w trakcie korzystania z profilu: https://www.facebook.com/MOS-Jędrus-500457323378872 w portalu społecznościowym Facebook.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl.  
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które pozostawiły na naszym fanpage’u jakikolwiek ślad np.: poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie: podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook.
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach prowadzenia fanpage’a na warunkach i zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz informowania za jego pośrednictwem o naszej aktywności i wydarzeniach realizowanych przez Administratora, komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, posty), a także prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a.
 6. Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym profilu Państwa dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Państwo też decydujecie, do jakich danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności Państwa osobistych profilów.
 7. Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookie, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Pliki cookie są zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a. Pliki cookie aktywne są przez dwa lata. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych są inni użytkownicy fanpage’a.
 9. Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem używanych przez niego klauzul umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych, zgodnie z zasadami określonymi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 10. Dane osobowe, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, będą przetwarzane do czasu trwania tego interesu lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
 11. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 12. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 13. Powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora serwisu Facebook. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę̨ Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności, dostępną na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.