Pracownik Socjalny

Ogólne warunki ubezpieczeń NNW w MOS „Jędruś”

W bieżącym roku szkolnym składka wynosi 50zł .  Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani ubezpieczeniem dzieci proszeni są o wpłacanie składki do pracownika socjalnego do dnia 20.10.2023r.

Ubezpieczenie jest dobrowolne i obejmuje okres 01.09.2023 do 31.08.2024r.

Dojazdy do szkoły dzieci z terenu Józefowa do MOS „Jędruś” w roku szkolnym 2023/2024 jest możliwe po zgłoszeniu do Referatu Oświaty UM Józefów ul. Sosnowa (w budynku Przedszkola miejskiego).

Rodzice mają możłiwośc ubiegania się w Urzędzie Miasta/Gminy- w referacie/ dziale oświaty o zwrot kosztów dojazdu lub zorganizowanie transportu jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. W Urzędzie należy złożyć wniosek, orzeczenie o kształceniu specjalnym, orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie z MOS o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Stypendia  szkolne do 15.09.2023 należy skierować bezpośrednio do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia jednostki UM-Referatu Oświaty w Józefowie, oraz macierzyste Ośrodki Pomocy Społecznej wraz zkpl. załączników tj: zaświadczenie o dochodach, oświadczenie o niewykonywaniu pracy zarobkowej lub oświadczenie o dochodach poza wszelkimi umowami o pracę cywilnoprawnymi, dzieło; zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie lub decyzja o przyznanych/pobieranych zasiłkach (nie wliczając 500 plus) wnioski dzieci z Józefowa do pracownika socjalnego, Urzędu Miasta przez Biuro Obsługi Klienta, poza do macierzystego urzędu wydziału/ referatu oświaty lub OPS.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” obowiązuje wszystkich uczniów opłata za żywienie w wysokości 23 zł/ dzień w roku szkolnym 2023/2024

Koszt miesięczny korzystania z żywienia=stawka żywieniowa x ilość dni żywieniowych.

Wpłaty należy dokonywać na poniższe konto Ośrodka

46 8023 0009 2001 0009 8560 1003

  1. W przypadku dofinansowania przez OPS (Ośrodek Pomocy Społecznej)-obowiązek poinformowania Pracownika socjalnego/Księgowości.
  2. Natomiast w przypadku wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej rodzice/opiekunowie mogą starać się o obniżenie odpłatności na podstawie złożonego podania wraz z potwierdzeniem sytuacji materialnej (zaświadczenie/oświadczenie)
  3. Jeśli dziecko z uzasadnionych przyczyn nie spożywa danego posiłku lub posiłków również wymagana jest informacja od rodzica/opiekuna prawnego.